BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Jaunimas. Skustagalviai. Kovo 11 eisena. Komunistai. Okupantai.

Visais laikais jaunimas neįtiko seniams: tai jų šukuosenos ne tokios,
tai drabužiai ne tie, o jau apie elgesį―tai trūksta žodžių apsakyti.
Taip ir kankinasi karta iš kartos su jaunimėliu per amžius, vis
užmiršdama savo jaunystės kelius ir klystkelius, siekius ir laimėjimus.
Laimėjimai―nepamirštami―būtent jais be perstojimo giriamasi ir, kaip
vienintelis pavyzdys, jaunimėliui brukte brukamas…
O juk laikai
keičiasi, problemos sudėtingėja ir kiekviena karta jas vienaip ar
kitaip išsprendžia. Kitaip nesivystytų visuomenė, netobulėtų gyvenimas
ir nebūtų jokios pažangos! Šį žmonijos evoliucijos, arba atvirkščiai
revoliucijos, vyksmą fiksuoja istorija, kuri yra geriausia visų kartų
bei tautų mokytoja.

Siūlau prisiminti bent tris Lietuvos jaunimo kartas.

Keturiasdešimtieji. Protingos ir išmintingos senstelėjusių politikų
galvelės be mūšio atidavė Lietuvą okupantams. Tuo tarpu 20 000 Lietuvos
sūnaitėlių paaukojo savo jaunystėlę ir gynė savo Tėvynę ištisus dešimt
metų nuo okupantų savivalės. Šiandien, išsilaisvinusioje valstybėje
turime tik 20% rusakalbių, kai Latvijoje ie Estijoje dvigubai, trigubai
daugiau. Argi tai ne pokario jaunimo nuopelnas?

Ir ne vien ginklu jaunimas gynė Tėvynę, leido laikraščius ir platino
juos, taip ne tik skleidė žinias, bet ir kūrė bei publikavo savo
eilėraščius partizaninėje spaudoje, tuo drąsindami ir teikdami viltį.
Ištisą dešimtmetį okupantai tyčiojosi iš mūsų jaunimo, banditais juos
vadindami, miestelio aikštėse jų lavonus niekindami ir pagarbiai
palaidoti amžinam atilsiui neleisdami.

Tauta apie juos, jaunus ir pasiaukojusius, dainas dainavo, legendas kūrė ir raudas raudojo.

Stribams gi, viena vienužė Toma Birmontienė disertaciją paskyrė, už ką
Konstitucinio teismo teisėjos kėdę lyg ir apdovanota tapo.

Septyniasdešimtieji metai. Oficialiąją visuomenę piktina ilgaplaukiai
pankai,jų gitaros, apranga ir žygiai. Protestuodamas prieš Lietuvos
okupaciją susidegina Kalanta. Ir visa žiniasklaida įvairiais balsais
dezinformuoja bei juodina jį: žinomi profesoriai įvardina jį psichiniu
ligoniu, žiniasklaida prideda narkotikus. Taip su banga užliejamas
tikrasis pasipriešinusio esamam režimui jaunimo siekis, jo obalsiai ir
idealai. Kalantos laidotuvių procesija, okupantinės valdžios
iniciatyva, tampa jaunimo mūšiai gatvėse su milicija. Po to seka
oficialaus susidorojimo parodomoji banga ir tylus jaunimo organizacijų
persekiojimas bei represijos: šalinami iš aukštųjų ir vidurinių
mokyklų, siunčiami į karines tarnybas… Ar bent jau nukerpami
plaukai… plikai.

Tauta pasikabina Kalantos nuotrauką šalia šventųjų „abrozdėlių“ ir
tylomis už jį meldžiasi… Aršiausi jaunimo persekiotojai apdovanojami
nomenklatūriniais postais.

Aštuoniasdešimtieji metai. Susikuria Žaliųjų judėjimas. Jie apkabina
Atominę elektrinę ir sustabdo trečiojo bloko statybą, Kruonio
hidroakumuliacinės elektrinės statybą ir visai ne į temą, pasiūlo
okupantinei kariuomenei „pasiimti milines ir keliauti namo“!!!
Paslaptingomis aplinkybėmis žūva Kauno Žaliųjų vadovas Saulius Gricius,
Sausio 13―ąją žūva dar grupė jaunų žmonių, Medininkai―ir vėl jauni.
Pasipila įtartinų žmogžudysčių―Kiesų, Abromavičių, Žičkų, Lideikių,
Pociūnų―tai žinomos pavardės. O kur dar apie 20 jaunų ir aktyvių, šiuos
laikus puoselėjančių politikos eilinių, kurie buvo neparankūs
konkurentams? Pastebėkite, tarp žuvusių nėra seno, visiems nusibodusio
ar įgrisusio politiko, tik jauni.

Reikia pastebėti, kad ne visi jauni siekia pažangos ar ieško savo kelių į rytojų.

Antai tūlo H. Daktaro atžalėlė G. Daktaras nutipeno tėvo pėdomis. Ir P.
Kūrio sūnaitėlis ėjo tėvo pramintu keliu, komsomolcų vadas Macaitis
anavo kaip išmintingai tvarko Vilniaus žemes… Tikrai nedaro gėdos nei
AMB nei 2K. Pasigėrėjimo verti Paleckiukas su Požėliuku puoselėjančių
senolių kontraversišką paveldą. Bet tai tik sektinos išimtys, o visas
jaunimas eina savais keliais ir kuria savo ateitį.

Šiuo metu, dėmesio centre―vaikinai. Vėliai pradedant šukuosena ir
baigiant batais―visai į nieką nepanašu bei seniams nepriimtina!
Pagalvokit tik, nusiskusti plikai tankias ševeliūras, kai žilagalviai
visokias „aplikacijas“ ar net ištisus perukus perkasi, kad tik
pagerinti savo žlungančią išvaizdą. O tie―specialiai nusiskuta ir
motyvuoja, kad policija, muštynių metu negalėtų jų už plaukų tampyti…
Na, trauk devynios aprangą, bet ką reiškia tie batai― tikri
„branavykai“? Arba vėliavos? Trispalvė―aišku,― bet atvirkštinė
svastika? Kam ir kokį atvirkštinumą jie demonstruoja? Na, jeigu
svastika senovės Indoeuropiečių kultūroje –Saulės ženklas, tai
atvirkštiniai jos spinduliai turėtų reikšti pasiūlymą grįžti ten,
atgalios… Tiesą pasakius, jei jau dešimt metų Kovo 11 praeina
šventinėmis Vilniaus gatvėmis ir niekam neužkliūva nei savo spalva, nei
apranga, nei atributika. Bet kažkam kyla mintis, kad juos būtų galima
sureikšminti, nufilmuoti ir visai prie kito konteksto priklijuoti.
Gautųsi prašmatnus politinis miksas, kuriuo būtų galima dar kartą
tėkštelėti į didvyriškos Lietuvos veidą ir ją apjuodinti pasaulio
akivaizdoje…

O ką, juk niekas ir šiandien nepaneigė bei neatsiprašė už Kalantos
sutrypimą, netyrė ir nenuteisė už visų, pradedant Griciumi ir baigiant
Pociūnu, nužudymą. Jau nekalbant apie purvo vonias Lietuvos himnui ar
autonomininkų Konstitucijos pažeidimus…

Todėl sovietmečiu skambiu internacionalistų vardu pasivadinusių,
šiandien „mažumų“ pavadinimu prisidengusiu ir „lygių galimybių“ bei
„integracijos“ įstatymais apsiginklavusių, bet vis tų pačių―neprašytų
svečių, kadais su ginklu į Lietuvą atėjusių ir neatsiprašiusių,
interesus ir toliau gina buvę ir niekur nepražuvę jų
pakalikai―persikrikštiję komunistėliai. Jaunimas tai mato ir siekia
atstatyti pažeistas lietuvių teises. Juk daugiau niekur Žemėje nėra,
kad užsilikę okupantai reikalautų privilegijų. Tik vienoje Lietuvoje!
Ir pasirodo priminti nekviestiems sveteliams, kad grįžtų namo―negalima.
Tai įvardinama kaip tautų nesantaika, rasinė bei etninė neapykanta.

Tai mes, karšinčiai, praleidome tokius įstatymus, verčiančius mylėti ir
privilegijomis lepinti savo okupantus. Tai mes, senieji, paliksime
ateinančioms kartom neįtikėtiną okupacinį paveldą―teisinę mimikriją,
įtvirtinančią mažumų (okupantų) teises ir daugumos (lietuvių)
prievoles. Tai mes, apsižioplinę įtvirtinome tokius įstatymus, nuo
kurių iš Lietuvos bėga jaunimas į pasaulį ir nebetenka savo Tėvynės
pilietybės, o okupantai džiaugiasi pasiekę savo: Lietuvą be lietuvių!

Seniai niekad neprisipažins pridarę tiek bėdų Tėvynei, o jaunimas―ieško
būdų kaip atitaisyti klaidas, kad nebijotume sakyti vagiui, kad jis
vagis, išdavikui, kad jis toks, okupantui, kad jis užkariautojas ir
privalo palikti išsilaisvinusią nepriklausomą šalį,o ne privilegijų
reikalauti. Atvykusį svečią ne tik draugiškai priimti, bet ir trečioj
dienoj priminti prasmirdusios silkės kvapą. Nekviestiems svečiams
mandagiai priminti mūsų įstatymus ir neleisti siusioti ant
Prezidentūros pamatų.

Tai vadinasi savo Valstybės gynimu.

„Tik tiesa ir šviesa mūs žingsnius telydi“― tai žodžiai iš Lietuvos
himno. Pabandykime nušviesti teisinės mimikrijos vingius, kad išaiškėtų
tiesa.

Oficialioje kalboje naudojami tokie pavadinimai, kaip antai: vokiškieji
fašistų arba fašistiniai okupantai. O liaudyje sakoma paprastai: „atėjo
vokiečiai“ arba „sovietinė armija“, „atėjo rusai“. Oficialiai
„Istrebitelskij bataljon“, o liaudyje―stribai, „armija
krajova“―vadinama lenkais. Tokie trumpiniai įsitvirtina netgi
tautosakoje, kaip antai „…striukas bukas vokietukas…“, reiškiantis
okupantą. O juk sakoma, kad iš dainos žodžių neišmesi… Tai visuotinai
naudojami žodžiai liaudyje įvardinantys grobikus.

Tuo tarpu mūsų teisinės mimikrijos virtuozai iš šių trumpinių įvardino
okupantus kaip tautinę neapykantą, tyrimo metu net nesiaiškindami, ką
skustagalviai turėjo minty: okupantus ar tautas. Tai sena ir išbandyta
bolševikinė taktika― sumaišyti politiką su kriminalais. Šito maža,
apklausti liudytojai― policijos pareigūnai (80% jų rusakalbiai). Taigi
abiem atvejais ― suinteresuoti asmenys. Ir jie negali būti objektyvūs.
Tai patvirtina ir faktas, kad pareigūnai nesiėmė jokių priemonių,
tariamam nusikaltimui sutrukdyti―taigi ar ne iš anksto suplanuotas ir
išprovokuotas nusikaltimo modelis pritaikytas? Atrodo, kad šiuo atveju
nesvarbi visuomeninių ir asmeninių interesų priešprieša. Taigi ir vėl
dvigubi standartai! Ir ne Lietuvos piliečių gynimui, o okupantų,
kolonistų ir emigrantų naudai.

Lietuva―vienintelė pasaulyje valstybė, kurioje gražiai sugyvena šimtu
kalbų šnekančios tautos ir nebuvo valstybės istorijoje nė vieno
„pogromo“ tarp gyventojų ― nei tautinių, nei etninių, nei religinių, o
juo labiau rasiniu pagrindu. Ir nebus―tai sąlygoja tolerantiškas
lietuvių mentalitetas. Tačiau šiandien kažkas naudodamasis techninėmis
žiniasklaidos galimybėmis pastoviai skleidžia tikrovės neatitinkančias
žinias ir formuoja atstumiantį Lietuvos įvaizdį pasauliui, tuo
kenkdamas ir darydamas politinę žalą mūsų valstybei. Juk plika akimi
matosi, kad ne skustagalvius vaikinus protestuojančius prieš blogybes
reikia teisti ir bausti, o tuos, kurie profesionaliai kenkia Lietuvai.
Juk šį faktą patvirtino tik ką buvusi rezervistų byla, kai visa Lietuva
sužinojo, kokio lizdo paukščiai buvo užsienio reikalų ministras ir
saugumo vadovas. O ir šiandien vis dar piktinamės žalingais valstybei
sprendimais, plėšiančiais mūsų iždą milijardinėmis sumomis, kai tuo
tarpu jaunimas netenka galimybės mokytis, o pensininkai žudosi iš bado.

Ir kas gali paneigti,kad tai daro ne užsimaskavę ir valdžion patekę KGB
rezervistai? Antra vertus, skustagalviai skinai― mūsų, o KGB
rezervistai―rusų. Argi ne aišku, ką turėtume ginti? Kruviną sibirinę
praeitį, ar mūsų Lietuvos ateitį?

http://lithuania.bloodandhonour.net/web/drupal-5.7/?q=node/44

Rodyk draugams

komentarai (73) to “Jaunimas. Skustagalviai. Kovo 11 eisena. Komunistai. Okupantai.”

 1.   Demokratas
  Liepa 3rd, 2008 | 17:36

  Zavi mane nacbolu straipsniai ir ju svetaines.
  Rimtu nacbolu straipsniai zavi del ryskiai matomo intelekto lygio (keli isrinkti topiniai atvejai):
  * "Šį žmonijos evoliucijos, arba atvirkščiai revoliucijos"
  Pajusk idiotizmo laipsni :) Atvirsktine evoliucija zinoma regresijos vardu. Dar geras zodis yra degeneracija.
  * "Paslaptingomis aplinkybėmis žūva Kauno Žaliųjų vadovas Saulius Gricius, Sausio 13―ąją žūva dar grupė jaunų žmonių, Medininkai―ir vėl jauni. Pasipila įtartinų žmogžudysčių―Kiesų, Abromavičių, Žičkų, Lideikių, Pociūnų―tai žinomos pavardės."
  Em kelios is paminetu pavardziu susijusios su tuo ka autore nori pasakyt? Bent trys atvejai (Kiesai, Abromavicius, Pociunas) nepraeina vien pro laikmecio prizme.
  * "Taigi abiem atvejais ― suinteresuoti asmenys."
  Bet juk snekama tik apie viena atveji :)
  * "… nebuvo valstybės istorijoje nė vieno „pogromo“ tarp gyventojų ― nei tautinių, nei etninių, nei religinių, o juo labiau rasiniu pagrindu. Ir nebus―tai sąlygoja tolerantiškas lietuvių mentalitetas."
  Pogrumu buvo Smetonos laikais pries zydus didziuosiose miestuose ir pries vokiecius Klaipedoje.
  Kitas man nelabai suvokiamas dalykas yra: kaip save tolerantiska (rasiniu, tautiniu ir t.t. poziuriu) ivardijanti tauta gali tureti tiek ir tokiu agresyviu nacbolu? Kur cia tolerancija?

  Rimtos nacbolu svetaines mane zavi dviem dalykais:
  * cenzura (netinkamu ideologine prasme komentaru valymas)
  * viesumo baime (uzdrausti neregistruotu zmoniu komentarai kaip, kad originalo saltinyje)

 2. Gruodis 6th, 2010 | 02:50

  I’d have to agree with you on this. Which is not something I typically do! I love reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 3. Sausis 4th, 2011 | 16:52

  Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favour”.I am trying to find things to improve my blog!Is it ok if i use some of the things i saw here?!

 4. Sausis 18th, 2011 | 15:07

  Nice site, thanks! I really love it!

 5. Sausis 31st, 2011 | 20:58

  Interesting article, thanks. Could you explain the third paragraph more?

 6. Vasaris 2nd, 2011 | 08:47

  Check up on the superior location around poker news.

 7. Vasaris 2nd, 2011 | 16:44

  Casual concurrence

 8. Vasaris 3rd, 2011 | 06:09

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 9.   links
  Vasaris 3rd, 2011 | 07:15

  No one goes through and reads each and every ad, we all usually read the first few sentences, if it grabs our attention, we keep reading. This is what you want to achieve with all of your ads.

 10. Vasaris 4th, 2011 | 12:26

  Curiously….

 11. Vasaris 5th, 2011 | 06:43

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 12. Vasaris 5th, 2011 | 19:55

  Thank you so much for giving everyone such a remarkable opportunity to check tips from this blog.

 13. Vasaris 6th, 2011 | 11:26

  What magnificent phrase

 14. Vasaris 6th, 2011 | 16:49

  Hey ,I think your site is good! I found it on Bing, I will go back one day.

 15. Vasaris 8th, 2011 | 04:46

  I won’t think twice to recommend the website to anybody who will need support on this problem.

 16. Vasaris 8th, 2011 | 12:05

  I suggest you to visit a site on which there is a lot of information on this question.

 17. Vasaris 9th, 2011 | 21:31

  I am sorry, that has interfered… This situation is familiar To me. Write here or in PM.

 18. Vasaris 12th, 2011 | 12:25

  I think youve produced some truly interesting points. Not also many people would actually think about this the way you just did. Im genuinely impressed that theres so much about this topic thats been uncovered and you did it so well, with so much class. Very good 1 you, man! Truly excellent stuff here.

 19. Vasaris 12th, 2011 | 19:57

  welcome, favourite blog on oleagino us loss. yourself helped.

 20. Vasaris 25th, 2011 | 10:55

  I will not be reluctant to endorse your blog post to anybody who wants and needs guidance about this matter.

 21.   ADHD quiz
  Vasaris 27th, 2011 | 03:40

  This was a actually very very good publish. In theory I’d like to publish like this also - getting time and actual effort to make a excellent piece of writing… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to obtain a little something done.

 22. Vasaris 27th, 2011 | 03:52

  Hey - good weblog, just looking about some blogs, appears a pretty great platform you are making use of. I’m presently making use of Wordpress for a couple of of my sites but looking to alter one of them above to a platform comparable to yours like a trial run. Something in specific you would recommend about it?

 23. Vasaris 27th, 2011 | 03:55

  First of all, allow my family enjoy a person’s command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of one’s rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my individual are living members

 24. Vasaris 27th, 2011 | 04:08

  Ive been meaning to read this and just never received a chance. Its an issue that Im very interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a terrific blogger, one of the greatest that Ive seen. This blog surely has some info on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.

 25. Vasaris 27th, 2011 | 04:37

  Hey - great blog, just looking about some blogs, seems a pretty nice platform you might be making use of. I’m currently making use of Wordpress for a couple of of my websites but looking to alter 1 of them above to a platform similar to yours as being a trial run. Something in specific you would recommend about it?

 26.   Free NGP
  Vasaris 27th, 2011 | 04:38

  Resources these as the 1 you mentioned here will be extremely helpful to myself! I’ll publish a hyperlink to this web page on my private blog. I am positive my site guests will uncover that very useful.

 27. Vasaris 27th, 2011 | 09:18

  Ive been meaning to read this and just never obtained a chance. Its an issue that Im very interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a great blogger, one of the best that Ive seen. This blog undoubtedly has some facts on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this things to light.

 28. Vasaris 28th, 2011 | 18:09

  First of all, allow my family recognize a person’s command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of one’s rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my personalized are living members

 29. Vasaris 28th, 2011 | 18:13

  Please tell me that youre heading to keep this up! Its so very good and so important. I cant wait to read additional from you. I just really feel like you know so much and know how to make people listen to what you have to say. This weblog is just too cool to be missed. Terrific stuff, definitely. Please, PLEASE keep it up!

 30. Vasaris 28th, 2011 | 18:28

  I admire the valuable information you offer in your articles. I will bookmark your weblog and also have my youngsters test up here normally. I’m quite certain they will learn lots of new stuff right here than anybody else!

 31. Vasaris 28th, 2011 | 18:31

  I think youve created some genuinely interesting points. Not as well many people would really think about this the way you just did. Im truly impressed that theres so very much about this topic thats been uncovered and you did it so properly, with so much class. Very good one you, man! Actually terrific stuff right here.

 32. Vasaris 28th, 2011 | 18:32

  This was a seriously really excellent submit. In theory I’d prefer to write like this also - getting time and actual effort to make a excellent piece of writing… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to obtain one thing done.

 33. Kovas 1st, 2011 | 02:59

  Terrific job here. I actually enjoyed what you had to say. Keep heading because you undoubtedly bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Well, at least Im interested. Cant wait to see extra of this from you.

 34. Kovas 1st, 2011 | 03:01

  First of all, allow my family recognize a person’s command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of one’s rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my individual are living members

 35.   coupons
  Kovas 1st, 2011 | 03:10

  Good to become visiting your weblog once more, it continues to be months for me. Nicely this post that i’ve been waited for so long. I will need this write-up to total my assignment inside the college, and it has exact same subject with your write-up. Thanks, good share.

 36. Kovas 1st, 2011 | 03:41

  Hey - nice blog, just looking around some blogs, appears a quite nice platform you might be making use of. I’m currently using Wordpress for a few of my web sites but looking to alter one of them over to a platform comparable to yours as a trial run. Anything in particular you’d suggest about it?

 37. Kovas 1st, 2011 | 05:55

  Dude, please tell me that youre going to create much more. I notice you havent written another weblog for a while (Im just catching up myself). Your weblog is just also important to become missed. Youve got so much to say, this kind of knowledge about this subject it would be a shame to see this weblog disappear. The internet needs you, man!

 38. Kovas 1st, 2011 | 06:42

  Youre so right. Im there with you. Your weblog is unquestionably worth a read if anybody comes across it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. I didnt realise that this issue was so important and so universal. You definitely put it in perspective for me.

 39. Kovas 1st, 2011 | 07:13

  Ive been meaning to read this and just never obtained a chance. Its an issue that Im pretty interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a great blogger, 1 of the finest that Ive seen. This weblog absolutely has some information on subject that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this things to light.

 40. Kovas 1st, 2011 | 23:14

  Respect to website author , some fantastic selective information .

 41.   friv
  Kovas 2nd, 2011 | 03:53

  I thought it was going to be some boring previous submit, however it seriously compensated for my time. I will submit a link to this page on my weblog. I am positive my site visitors will uncover that pretty useful.

 42. Kovas 2nd, 2011 | 04:00

  Congratulations on having one of the most sophisticated blogs Ive arrive across in some time! Its just incredible how very much you can take away from something simply because of how visually beautiful it’s. Youve put collectively a excellent weblog space –great graphics, videos, layout. This is surely a must-see blog!

 43. Kovas 2nd, 2011 | 13:31

  Thank you for an additional good write-up. Exactly where else could anybody get that kind of data in this kind of a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m to the appear for such details.

 44. Kovas 3rd, 2011 | 00:23

  this internet site is my intake , real wonderful style and perfect content material .

 45.   bestpoet
  Kovas 3rd, 2011 | 03:32

  What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that arrive from nowhere that Im fairly certain Id have a fair shot. Your blog is fantastic visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed with your generic understanding of this topic.

 46. Kovas 3rd, 2011 | 03:35

  Nice to become browsing your weblog again, it has been months for me. Well this post that i’ve been waited for so lengthy. I require this article to complete my assignment within the school, and it has same subject with your write-up. Thanks, terrific share.

 47. Kovas 3rd, 2011 | 03:52

  I’m happy I found this blog, I couldnt discover any info on this subject matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if achievable really feel free to let me know, i’m always appear for people to test out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

 48. Kovas 3rd, 2011 | 03:53

  I believed it was heading to be some boring outdated submit, but it genuinely compensated for my time. I will publish a website link to this web page on my blog. I’m certain my guests will come across that incredibly useful.

 49. Kovas 3rd, 2011 | 05:11

  Ive been meaning to read this and just never acquired a chance. Its an issue that Im very interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a good blogger, 1 of the greatest that Ive seen. This blog absolutely has some information on subject that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.

 50. Kovas 3rd, 2011 | 09:02

  How is it that just anybody can write a weblog and get as popular as this? Its not like youve said something extremely impressive –more like youve painted a fairly picture more than an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you genuinely think that you can get away with adding some quite pictures and not really say anything?

 51.   Parasols
  Kovas 3rd, 2011 | 09:08

  I’m happy I found this weblog, I couldnt discover any information on this topic matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if possible feel free to let me know, i’m always look for people to examine out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

 52. Kovas 4th, 2011 | 00:01

  Thank you for the wise critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We acquired a good book on that matter from our local library and most books where not as influensive as your data. I’m pretty glad to see these details which I was searching for a lengthy time.

 53. Kovas 5th, 2011 | 07:58

  Can I post your post to my wordpress blog? I will add a link to your forum. That’s one very sweet post.

 54. Kovas 8th, 2011 | 18:46

  I keep listening to the news broadcast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 55. Kovas 12th, 2011 | 09:47

  Many thanks for getting some time to discuss this, I feel strongly about it and adore understanding much more with this topic. If doable, as you acquire expertise, can you mind updating your blog with far more info? It’s extremely helpful to me

 56. Kovas 14th, 2011 | 11:12

  Howdy intelligent points.. now why didn’t i think of these? Off subject barely, is this page pattern merely from an ordinary set up or else do you employ a personalized template. I exploit a webpage i’m searching for to improve and nicely the visuals is probably going one of many key things to finish on my list.

 57. Kovas 28th, 2011 | 03:48

  Please tell me that youre going to keep this up! Its so good and so important. I cant wait to read additional from you. I just really feel like you know so very much and know how to make people listen to what you’ve got to say. This weblog is just also cool to become missed. Great stuff, definitely. Please, PLEASE keep it up!

 58. Balandis 6th, 2011 | 20:38

  Fantastic article and easy to understand justification.

 59. Balandis 7th, 2011 | 00:04

  Nice post! GA is also my biggest earning. However, it’s not a much.:)

 60. Balandis 7th, 2011 | 07:12

  My brother and I were debating this specific topic, he’s generally looking to prove me incorrect. I just currently sent him this website to demonstrate him your viewpoint. After looking over your website I book marked and will be coming back to learn your new posts!

 61. Balandis 13th, 2011 | 11:24

  What excellent topic

 62. Balandis 18th, 2011 | 21:40

  In my opinion it already was discussed, use search.

 63. Balandis 30th, 2011 | 09:30

  Nice to be visiting your weblog again. Thanks for posting this informative post. Peace.

 64. Gegužė 4th, 2011 | 03:29

  I’d prefer to thank you for that efforts you’ve produced in writing this post. I am hoping the exact same most effective perform from you in the potential as well. In fact your inventive writing skills has inspired me to start my very own BlogEngine weblog now.

 65. Gegužė 4th, 2011 | 08:59

  I wanted to say this blog is almost amazing. I always like to hear something new about this because I have the similar blog in my Country on this subject so this help´s me a lot. I did a search on the matter and found a good number of blogs but nothing like this.Thanks for writing so much in your blog.. Greets,

 66. Gegužė 5th, 2011 | 08:04

  I’d prefer to thank you for the efforts you might have made in writing this write-up. I’m hoping the same most effective work from you inside the long run also. Actually your creative writing skills has inspired me to start my own BlogEngine blog now.

 67. Gegužė 6th, 2011 | 04:49

  I thought it was heading to be some boring old post, but it actually compensated for my time. I will submit a hyperlink to this web page on my weblog. I’m positive my site visitors will uncover that quite useful.

 68. Gegužė 10th, 2011 | 09:42

  Kudos for posting such a useful weblog. Your weblog isn’t only informative and also extremely artistic too. There usually are very couple of individuals who can write not so simple articles that creatively. Keep up the good work !!

 69. Gegužė 12th, 2011 | 00:35

  Hey - good weblog, just looking about some blogs, seems a fairly great platform you might be utilizing. I’m presently utilizing Wordpress for several of my web sites but looking to change 1 of them above to a platform similar to yours as a trial run. Something in specific you would recommend about it?

 70. Gegužė 12th, 2011 | 16:11

  What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that come from nowhere that Im quite sure Id have a fair shot. Your weblog is fantastic visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed together with your generic understanding of this subject.

 71. Gegužė 13th, 2011 | 15:00

  Resources these as the 1 you mentioned right here will be incredibly helpful to myself! I’ll publish a hyperlink to this web page on my individual blog. I’m positive my site visitors will locate that very helpful.

 72. Gegužė 13th, 2011 | 20:13

  Im 19 years old from Fairfield, CT. I go to George Washington University. My favorite sports are college basketball and college football, but I enjoy all sports in general- Sports Handicappers My favorite teams are the UConn Huskies, New York Giants, New York Knicks and the Washington Nationals.

 73.   ESMĖ
  Kovas 10th, 2013 | 21:46

  Kovo 11 - lietuvių nepriklausomybės nuo rusų atkūrimo diena…Būtina už masines lietuvių žudynes trėmimų priedangoje priversti žudikus sumokėti kompensaciją. Genocido Centras privalo baigti iš valstybės biudžeto parazituoti , tikslingai ruošti medžiagą baudžiamosioms byloms dėl kompensacijos už genocidinius nusikaltimus, kuriems netaikoma senatis..

Rašyk komentarą